04 april 2023

Dura Vermeer Railinfra introduceert het time-out moment

Bekijk de toolbox over het time-out moment.

Dura Vermeer Railinfra introduceert het time-out moment

Introductie SAMEN LEREN

Waarom deze toolbox?

Onze laatste incidentenanalyse toont aan dat ernstige ongevallen bij ons vaak twee terugkerende oorzaken kennen:

1. VERANDERING IN OMSTANDIGHEDEN
Onjuist handelen bij een verandering in werkomstandigheden of het (on)bewust afwijken van het vooraf opgestelde werkplan.


2. VERLIES VAN FOCUS
Door verlies van focus herkennen we gevaren en risico’s niet (op tijd)

Om ook bij afwijkende situaties in controle te blijven gaan we vanaf de Dag van de Veiligheid (DvdV) 2023 bij Dura Vermeer Railinfra daarom van start met de volgende stap in ZIEN – HANDELEN – LEREN.

20230403 Trede 5

Risico's > ZIEN

Om veilig te kunnen werken en risico's te KUNNEN ZIEN maken we al gebruik van diverse hulpmiddelen. Denk hierbij onder andere aan de onze Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA), onze Live Saving Rules (LSR) en uiteraard aan ons veiligheidsprogramma Zien – Handelen –Leren (ZHL). Deze hulpmiddelen zijn bij iedereen bekend en worden altijd toegepast. Zowel vooraf, tijdens en na het werk.

De volgende stap in ZIEN – HANDELEN – LEREN is voor ons de in introductie van het TIME-OUT-MOMENT. Hiermee willen we bereiken dat we ook stil staan bij het KUNNEN ZIEN van de risico’s en gevaren van ons werk juist op die momenten dat er iets afwijkt.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan bijzondere weersomstandigheden, een afwijking ten opzichte van het werkplan, een “niet-pluis-/onderbuikgevoel" en iemand die zich niet prettig voelt bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Maatregelen > HANDELEN

Introductie van het TIME-OUT-MOMENT
Tref je een veranderde of onverwachtse werksituatie aan? HANDEL dan door een TIME-OUT-MOMENT te nemen. Leg indien nodig het werk stil. Overleg vervolgens met je leidinggevende en/of de uitvoerder of de werkzaamheden veilig en gezond kunnen worden uitgevoerd.
Raadpleeg bij eventuele twijfel altijd de VGCU van het project of de veiligheidskundige van de werkmaatschappij. Leg de situatie altijd vast met een melding via de SAVE-app. Hervat de werkzaamheden alleen als het werk veilig en gezond kan worden uitgevoerd. Lees hieronder verder hoe je een TIME-OUT-MOMENT uitvoert.

Hoe voer ik een TIME-OUT-MOMENT uit?
Denk goed na of alle risico’s van de werkzaamheden beheerst zijn door antwoord te geven op de hoofdvraag:
Is zowel jouw veiligheid én gezondheid als die van jouw collega’s én die van de personen in de omgeving geborgd?

Onderstaande vragen kunnen je helpen om antwoord te geven op deze hoofdvraag.

 • Heb ik een LMRA uitgevoerd? Doe ik dit met voldoende aandacht, focus en diepgang? Ben ik (even) gestopt en heb ik geëscaleerd alsdit nodig was?
 • Wordt er gewerkt conform het werkplan, de Dura Vermeer waarden en Live Saving Rules?
 • Zijn de werkzaamheden en werkvolgorde onderling goed afgestemd?
 • En worden meeliftpartijen, onderaannemers en inhuurpartijen ook betrokken in deze afstemming als het eigen werk ook relatie heeft tot deze partijen?
 • Is er een wijziging in werkvolgorde of weersomstandigheden en heeft deze effect op mijn veiligheid en gezondheid?
 • Hebben zowel mijn collega’s als ik zelf voldoende aandacht, focus, tijd en beschikking tot het juiste materieel, materiaal en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) om het werk uit te voeren?
 • Ben ik voldoende fit en uitgerust om het werk uit te kunnen voeren?
 • Is er sprake van goede orde en netheid?
 • Is iedereen zich voldoende bewust van de aanwezige risico’s?
 • Zie ik risico’s die van tevoren niet goed zijn ingeschat / waar een verkeerde beheersmaatregel wordt toegepast?
 • Zijn de gemaakte beheersmaatregelen (o.a. startwerkinstructie & NVW-instructie) afdoende voor de risico’s die ik zie?
 • Heb ik of een collega last van een “niet-pluis/onderbuik-gevoel"?
 • Worden de werkzaamheden uitgevoerd met de juiste aandacht en veiligheidsmaatregelen voor de omgeving?

Komt er uit het TIME-OUT-MOMENT een actie? HANDEL! Klagen en wegkijken helpt niet zoals je weet. Maak het onderwerp met de juiste personen bespreekbaar en blijf HANDELEN bij een eventuele tegenslag. Kom je er niet uit? Zoek hulp bij je leidinggevende, de VGCU van het project, de veiligheidscoach dan wel HSE-adviseur of MT-leden van de werkmaatschappij.

Zhl

Maatregelen > LEREN

Door het zelfstandig en met elkaar toepassen van TIME-OUT-MOMENTEN bouwen we extra kennis en ervaring op over de momenten dat er iets afwijkt tijdens onze werkzaamheden. Door het vastleggen van deze momenten in de SAVE-app zijn we als projectteam en werkmaatschappij in zijn geheel in staat om te evalueren: welke maatregelen zijn genomen en welk effect hebben deze gehad? Hierdoor zijn we als organisatie nog beter in staat om SAMEN te LEREN. Hiermee doen we cruciale kennis en ervaring op om risico’s bij voorgedane afwijkingen in de toekomst te voorkomen. De opgedane leringen gaan we telkens breed delen. Zowel in de eigen organisatie als daarbuiten.

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

1. Voer jij de werkzaamheden altijd uit zoals vooraf bedacht, afgesproken en vastgelegd in het werkplan?
2. Zo nee, wat doe je dan als je afwijkt en wie betrek je in het aanpassen van de werkwijze?
3. Heb jij wel eens een “niet-pluis”-gevoel bij uitvoeren van werkzaamheden? Zo ja, wat heb je hier dan vervolgens mee gedaan?
4. Wat vind je van het voorgestelde TIME-OUT-MOMENT? Als je niet positief bent, wat is dan volgens jou de oplossing?

Tips > Voor meer informatie

Ga naar www.zienhandelenleren.nl voor meer informatie of download deze toolbox hieronder.

Download de toolbox

file icon
Toolbox Time-out moment
Download